Biodata-greek

Ο ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ ΙΩΣΗΦ

icon-esp

Leer en español

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μπουένος Ἄϊρες Ἰωσὴφ (Bosch) ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1976 ἐν Κόρδοβᾳ τῆς Ἀργεντινῆς. Ἐπεράτωσε ἀριστεύσας τὰς γυμνασιακὰς καὶ λυκειακάς του σπουδὰς ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Κολλεγίῳ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τὴν γενέτειράν του, κατὰ τὸ ἔτος 1994.

Τὸ ἔτος 1995, πρωτοβουλίᾳ τοῦ τότε Ἐπισκόπου Ἄρκας κυροῦ Κυρίλλου, μεταφέρθη εἰς τὴν Συρίαν, διὰ νὰ ἀκολουθήσῃ πρόγραμμα ἱερατικῶν σπουδῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χειμάρρου, καὶ ἔπειτα εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐν Μπαλαμάντ, Λιβάνῳ.

Τὸ ἔτος 1997 ἔλαβε ὑποτροφίαν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διὰ νὰ σπουδάσῃ Θεολογίαν εἰς τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησεν ἀριστεύσας τὸ ἔτος 2002. Εἰς διάκονον ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1997 ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου ἐν Φαναρίῳ, μετονομασθεὶς εἰς Ἰωσήφ, ἐνῷ ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία ἐγένετο εἰς τὴν γενέτειράν του τὸ 2000, ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Ἄϊρες μακαριστοῦ Γενναδίου. Τὸ αὐτό ἔτος 2000 μετεφέρθη εἰς τὴν πόλιν Φρείμπουργκ τῆς Γερμανίας καὶ ἐτοποθετήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου συνεχίσας τὰς θεολογικὰς αὐτοῦ σπουδὰς ἐν Θεσσαλονίκῃ μετ᾽ οἰκειώσεως παραλλήλου τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος τῆς Κεντρώας Εὐρώπης.

Τὸ 2002 μετεφέρθη εἰς τὴν Ρώμην, διὰ νὰ συνεχίσῃ θεολογικὰς σπουδὰς ἐν τῷ Καθολικῷ Ποντιφικῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Ἁγ. Θωμᾶ Ἀκινάτου– Angelicum, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησεν ἀριστεύσας τὸ ἔτος 2003. Τὸ ἑπόμενον ἔτος 2004 ἔλαβε μὲ ἄριστα τὸ μεταπτυχιακὸν πτυχίον Master of Arts εἰς τὴν Ποιμαντικὴν καὶ Πνευματικὴν Καθολικὴν Θεολογίαν, ὑποβαλὼν πρὸς τοῦτο διατριβὴν ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἡ ἱκανοποίησις τῆς μετάνοιας κατὰ τὸν Θωμᾶν Ἀκινάτην». Τὸ ἔτος 2005 ὡλοκλήρωσε ἀριστεύσας τὰς μεταπτυχιακὰς αὐτοῦ σπουδὰς εἰς τὴν Θεολογικήν Σχολὴν τοῦ Ποντιφικοῦ Πανεπιστημίου ὑποβαλὼν ἐπὶ τούτῳ διατριβὴν ὑπὸ τὸν τίτλον «Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης Δαμασκηνὸς ὡς πηγὴ τοῦ Α’ μέρους τῆς Θεολογικῆς Σούμμας τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτου». Τὸ 2006 ἔλαβε μὲ ἄριστα μεταπτυχιακὸν δίπλωμα ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑποβαλὼν διατριβὴν ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἡ θεολογικὴ μεθοδολογία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ» μὲ Σύμβουλον τὴν Καθ. Δέσπω Ἀθ. Λιάλιου.

Τὸ ἔτος 2006, ἐντολῇ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, μετεφέρθη εἰς τὴν Ἀργεντινὴν καὶ ἔκτοτε ὑπηρετεῖ εἰς τὴν Ἱερὰν ταύτην τοῦ Θρόνου ἐπαρχίαν ἐν Νοτίῳ Ἀμερικῇ. Τὸν Φεβρουάριον τοῦ ἔτους 2007, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, προήχθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην καὶ ἐτοποθετήθη ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Σαντιάγκο, ἐνῷ διορίσθη Ἀρχιερατικῶς Ἐπίτροπος Χιλῆς. Κατὰ τὸ ἔτος 2008 μετεφέρθη εἰς τὴν γενέτειράν του Κόρδοβαν διορισθεὶς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Ἀρχιερατικῶς Ἐπίτροπος Κεντρώας καὶ Βορείου Ἀργεντινῆς. Τὸ ἔτος 2010 μετεφέρθη εἰς Μπουένος Ἄϊρες καὶ ἀνέλαβε τὴν Πρωτοσυγκελλίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐνῷ διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Τὸ ἔτος 2011 ὑπέβαλε διδακτορικὴν διατριβὴν εἰς τὸ Καθολικὸν Πανεπιστήμιον τοῦ Ἁγ. Θωμᾶ Ἀκινάτου – Angelicum, ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ἴχνη τοῦ Δαμασκηνοῦ εἰς τὸν Ἀγγελικὸν Διδάσκαλον. Μία ἑρμηνευτικὴ προσέγγισις εἰς τὴν χρῆσιν τῆς θεολογίας τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σούμμᾳ τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτου» καὶ ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Καθολικῆς Θεολογίας μὲ τὸν βαθμὸν «ἄριστα», ἐνῷ τὸν Μάρτιον τοῦ 2012 ἀνεκηρύχθη ἀριστοῦχος Διδάκτωρ τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑποβαλὼν διδακτορικὴν διατριβὴν μὲ θέμα: «Τὰ ἀρεοπαγιτικὰ κείμενα εἰς τὸ Α’ μέρος τῆς Θεολογικῆς Σούμμας τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτου», πάντοτε ὑπὸ τὴν ἀκαδημαϊκὴν καθοδήγησιν τῆς Καθ. Δέσπως Ἀθ. Λιάλιου.
Τὴν 31ην Μαΐου 2012 εὐμενεῖ προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου ἐξελέγη παμψηφεὶ Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Πατάρων ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ βοηθὸς ἐπίσκοπος παρὰ τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίῳ.
Διετέλεσεν μέλος διαφόρων Ἐπιτροπῶν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ἐκ μέρους τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας (2004 ἕως σήμερον), ὅπως καὶ Πατριαρχικῶν Ἀντιπροσωπειῶν καὶ Ἀποστολῶν κατὰ τὰς Γενικὰς Συνελεύσεις τοῦ Π.Σ.Ε., λαβὼν μέρος εἰς πλείστα Διαχριστιανικὰ Συνέδρια.

Κατὰ τὸ 2013, εὐλογίᾳ τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Μπουένος Ἄϊρες Jorge Καρδινάλιος Bergoglio καὶ νῦν Πάπα Ρώμης, διετέλεσεν ἐπὶ τετραετίαν ὡς τακτικὸς ἐπισκέπτης καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ποντιφικοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου Ἀργεντινῆς εἰς τὸν τομέα τῆς Δογματικῆς καὶ δὴ εἰς τὸ κεφάλαιον τῆς Τριαδολογίας.
Ἡ ἀκαδημαϊκὴ αὐτοῦ ἐρευνητικὴ δραστηριότης κορυφώνεται μὲ τὴν ὑποβολὴν τῆς Μεταδιδακτορικῆς αὐτοῦ Ἐρεύνης εἰς τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., τὴν 20ην Σεπτεμβρίου 2019, μὲ θέμα «Μέθοδος Θεολογίας: Ορθόδοξη και Ρωμαιοκαθολική (Methodologia Scholastica et Palamita Comparata). Μια αναλυτική προσέγγιση για το πώς ο άνθρωπος δύναται να μετέχει χάριτι στο άκτιστο κατά το Θωμά Ακινάτη και τον Άγ. Γρηγόριο Παλαμά» ὑπὸ τὴν ἀκαδημαϊκὴν καθοδήγησιν τῆς διδασκαλίσσης αὐτοῦ, Ὁμοτίμου Καθ. Δέσπως Ἀθ. Λιάλιου.

Τὴν 29ην Νοεμβρίου 2019 ἐξελέγη παμψηφεὶ τρίτος κατὰ σειρὰν Μητροπολίτης Μπουένος Ἄϊρες εἰς διαδοχὴν τοῦ προκατόχου αὐτοῦ κ. Ταρασίου.

firma
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position