«Τίς σου τὸ θεαυγές κάλλος ὑπογράψει, Θεομῆτορ Παρθένε, λόγος; Οὐ γὰρ ἔστι τὰ σὰ λογισμοῖς καὶ λόγοις ὀρίζειν· πάντα γὰρ ὑπερβαίνει καὶ νοῦν καὶ λόγον»

 “.Que palabra puede describir tu belleza de divino resplandor, oh Virgen Madre de Dios? Ya que no se puede representar con especulaciones todo lo que a ti se refiere: todo, pues, transciende la inteligencia y la razon”

73-2020 ENCICLICA PASTORAL DORMICION DE LA THEOTOKOS1

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position